Contact Rapid: 0742 649 095

Lista acte ce pot fi apostilate la Tribunal

TRIBUNALUL ESTE COMPETENT DE A APLICA APOSTILA PE ACTELE OFICIALE PREVĂZUTE LA ART. 1 LIT a şi d DIN CONVEŢIA DE LA HAGA DIN 5 OCT.1961, RESPECTIV:

- hotărâri judecătoreşti (în original) emise de instanţele din circumscripţia teritorială a Tribunalului Bucureşti . Hotărârile judecătoreşti trebuie să fie legalizate cu mentiunea “definitiva si irevocabila”de instanţa care le-a pronunţat şi semnate cu numele în clar de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către preşedintele instanţei ( de exemplu, grefier Ionescu Ioana sau preşedinte judecător Popescu Mihai) şi trebuie ştampilată cu ştampila de preşedinte; NU ŞTAMPILA DE ARHIVAR SAU DE REGISTRATURĂ.
Nu se apostileaza copia după sentinţa civilă făcută la notar, ci numai eliberată de instanţă.

- actele originale emise de Registrul Comerţului ( certificat constatator, etc.);
In vederea apostilarii încheierilor/rezoluţiilor eliberate de Oficiului Registrului Comerţului este necesar ca acestea sa fie legalizate, sa poarte menţiunea “definitiva” si stampila rotunda a Oficiului Registrului Comerţului.
De asemenea, este necesar ca, alături de semnătura, sa fie specificat in clar numele si prenumele referentului care efectuează legalizarea încheierii.
Cererea pentru legalizarea încheierilor, in vederea aplicării apostilei, se depune la Oficiul juridic al Oficiului Registrului Comerţului Bucureşti.

- actele originale care emană de la un executor judecătoresc şi alte înscrisuri.

2. lit. d „declaraţii oficiale, cum ar fi: cele privind menţiuni de înregistrare, viza de învestire cu dată certă şi legalizări de semnături, depuse pe un act sub semnătura privată.”