Contact Rapid: 0742 649 095

Lista acte ce pot fi apostilate la Prefectură

Principalele categorii de acte pentru care se eliberează apostila în cadrul Instituţiei Prefectului:

• acte referitoare la starea civilă: certificat de stare civilă (certificat de naştere, de căsătorie, de deces), extras de pe actele de stare civilă, act privind menţiunile înscrise pe actele de stare civilă, certificat de divorţ, pe cale administrativă;
• acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă;
• acte care atestă componenţa familiei (certificat, atestat);
• certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române;
• certificate de cazier (judiciar, fiscal etc.)
• acte care dovedesc calificarea într-o meserie: pregaătirea profesională obţinută în sistemul de formare profesională pentru adulţi (certificat/diplomă de absolvire, certificat de calificare profesională), certificat de competenţe profesionale, atestat privind calificarea – pregătire şi experienţă profesională), certificate de atestare (tehnico-profesională, pentru transportul rutier etc.),certificate/autorizaţii de traducător, certificate de pregătire profesională (în domeniul transportului rutier de mărfuri etc.), confirmarea autenticităţii certificatului (dobândit în domeniul transportului naval), adeverinţe care atestă calificarea (de consilier juridic, pregătirea profesională a instructorilor de conducere auto etc.);
• acte privind recunoaşterea calificării pentru activitaţile profesionale din domeniul medical: certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.), adeverinţă (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.), atestat (de liberă practică, de studii complementare etc.), recomandare;
• acte cu caracter fiscal: certificat (de rezidenţă fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.), adeverinţă (de venit etc.);
• acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare, adeverinţe prin care se atestă activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate etc.);
• acte de studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a şcolii postliceale, diplomă de licenţă – şi anexele la aceasta: foi matricole, programe analitice), atestate de echivalare a studiilor, adeverinţe (prin care se atestă calificarea profesională – redactată în limba română şi în limba engleza – etc.);
• acte cu caracter medical (adeverinţă medicală, certificat de concediu medical, dovada de vaccinare, referat medical etc.), certificat de încadrare în grad de handicap;
• certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate;
• certificate de botez, certificate de cununie, sentinţă de divorţ bisericesc, adeverinţe;
• alte acte ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale: atestat (pentru exercitarea profesiei de agent de pază şi ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.), autorizaţie (de procurare armă şi muniţie, de liberă practică, pentru desfăşurarea activităţii de diriginte de şantier etc.), aviz (de exercitare a profesiei de asistent social, pentru desfăşurarea activităţii de liberă practică medicală veterinară etc.), brevet de turism, decizie (de pensionare, medicală asupra capacităţii de muncă, privind încetarea/suspendarea plăţii ajutorului de somaj, de acordare/suspendare a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, de acordare a alocaţiei de stat pentru copii etc.), dispoziţie (privind numirea unui curator/tutore etc.), hotărâre (privind plasamentul copilului), licenţă (de antrenor, de funcţionare a societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.), permis (de armă, de vânătoare etc.);
• extrase ale registrelor deţinute de un organ al administraţiei publice, atestate, adeverinţe şi certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, iîn vederea valorificării anumitor drepturi (extras de carte funciară, extras din arhivele naţionale sau acte privind calitatea de titular de alocaţie pentru copii ori faptul că titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la liberă circulaţie, la exerciţiul drepturilor electorale, la calitatea de şomer etc.), eliberate în temeiul legii

 

Principalele categorii de acte pentru care NU se eliberează apostila în cadrul Instituţiei Prefectului :

• acte care urmează a fi folosite în state care nu sunt parte la Convenţia de la Haga (Convenţia Apostilă);
• copii/traduceri după acte administrative;
• documentele care emană de la o autoritate sau de la un funcţionar al unei jurisdicţii a statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc, precum şi declaraţiile oficiale, cum ar fi: cele privind menţiuni de înregistrare, viza de investire cu data certă şi legalizări de semnatură, depuse pe un act sub semnatura privată;
• acte sub semnatura privată;
• acte eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinatate;
• acte de identitate, respectiv paşapoarte;
• livrete de familie;
• acte de corespondenţă;
• certificat de înregistrare a rezidenţei pe teritoriul României;
• diplome onorifice;
• adeverinţe de asigurat (care înlocuiesc cardul naţional de asigurări sociale de sănătate);
• certificat de absolvire a cursului de infirmiere, eliberat de OAMGMAMR